خاطرات طنز جبهه شماره 348

یادم می آید یکمرتبه از خدمت من مصادف شده بود با محرم و صفر و عزاداریهاآن زمان ، عجب عزاداریهایی . همین شهید نظری فرد شوخی بود یادم است که حاج آقای قانع آمده بودند به مقر ما ایشان رفته بودند برای حاج آقای قانع دوغ درست کرده بودند . وقتی که رفته بودند دوغ درست کنند یک مگس می افتد دورن دوغها ، شهید مگس را برداشته و شروع به لیس زدن می کند سپس چون کسی از این دوغ نمی خورد همه آنها را خود می خورد . ایشان در عملیات 5 به درجه رفیع شهادت می رسد .
شهید امیر نظ‌ری ناظر منش
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره بزرگداشت سرداران و 23000 شهید استانهای خراسان