خاطرات طنز جبهه شماره 347

فکر می کنم در مجلس عروسی شهید موحد بود که امیر به اتفاق تعدادی از بچه های تخریب شرکت کرده بودند و در آن مجلس داماد را خیلی اذیت و آزار قرار دادند به نحوی که تمام جیبهای داماد را پر از شیرینی و شربت کرده بودند. و داماد از بس لباسهایش کثیف شده بود از وسط مجلس رفته و لباس دیگری پوشیده و برگشته بود، بچه ها در این مراسم خیلی زیاد خندیدند.
شهید امیر نظ‌ری ناظر منش
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره بزرگداشت سرداران و 23000 شهید استانهای خراسان