خاطرات طنز جبهه شماره 346

در عملیات والفجر 8 در موقعیت کنار اروند بودیم پس از اینکه یگان ما در آنجا وار د عمل شده بود تشکیلات ما قرار شد که از آنجا نقل مکان کند . و بعد از ما حاج احمد نجاریان در آنجا مستقر شوند . یک روز یک هواپیمای عراقی آمد و یک راکت انداخت که در اثر این راکت یک گودال بزرگ ایجاد شد . از قضا یکی از افراد عراقی که مجروح شده بود را نیروهای خودی جهت مداوا به آمبولانس انتقال می دادند که در بین راه فوت نموده بود . برادران امداد جسد آن عراقی را آوردند و در داخل گودال دفن کردند . بعد از دفن کردند جسد این عراقی گلوله های زیادی به محل گودال می خورد . حاج احمد نجاریان به شوخی گفت : مثل اینکه کشته های عراقی هم دست از سر زنده های ما بر نمی داند . این عراقی از زیر خاک گره می دهد که در این محل نیروهای زیادی هستند . اینجا را با گلوله توپ بزنید .
شهید احمد نجاریان‌کرمانی‌
منبع: اطلاعات دریافتی از کنگره بزرگداشت سرداران و 23000 شهید استانهای خراسان