۲۸/۰۷/۱۳۹۵
صبر جلسه هشتم
سخنرانی استاد میرباقری صبر جلسه هشتم میرباقری
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
صبر جلسه هفتم
سخنرانی استاد میرباقری صبر جلسه هفتم میرباقری
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
صبر جلسه ششم
سخنرانی استاد میرباقری صبر جلسه ششم میرباقری
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
صبر جلسه پنجم
سخنرانی استاد میرباقری صبر جلسه پنجم میرباقری
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
صبر جلسه چهارم
سخنرانی استاد میرباقری صبر جلسه چهارم میرباقری
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
صبر جلسه سوم
سخنرانی استاد میرباقری صبر جلسه سوم میرباقری
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
صبر جلسه دوم
سخنرانی استاد میرباقری صبر جلسه دوم میرباقری
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
صبر جلسه اول
سخنرانی استاد میرباقری صبر جلسه اول میرباقری