۰۱/۰۸/۱۳۹۵
خصوصیات مومن جلسه دوم
سخنرانی حجت الااسلام کافی خصوصیات مومن جلسه دوم کافی
۰۱/۰۸/۱۳۹۵
خصوصیات مومن جلسه اول
سخنرانی حجت الااسلام کافی خصوصیات مومن جلسه اول کافی
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
عمل صالح جلسه سیزدهم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد عمل صالح جلسه سیزدهم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
عمل صالح جلسه دوازدهم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد عمل صالح جلسه دوازدهم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
عمل صالح جلسه یازدهم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد عمل صالح جلسه یازدهم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
عمل صالح جلسه دهم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد عمل صالح جلسه دهم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
عمل صالح جلسه نهم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد عمل صالح جلسه نهم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
عمل صالح جلسه هشتم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد عمل صالح جلسه هشتم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
عمل صالح جلسه هفتم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد عمل صالح جلسه هفتم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
عمل صالح جلسه ششم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد عمل صالح جلسه ششم هاشمی‌نژاد