۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه دهم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه دهم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه هشتم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه هشتم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه نهم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه نهم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه هفتم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه هفتم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه ششم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه ششم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه پنجم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه پنجم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه چهارم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه چهارم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه سوم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه سوم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه دوم
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه دوم هاشمی‌نژاد
۲۸/۰۷/۱۳۹۵
فاطمیه جلسه اول
سخنرانی حجت الاسلام هاشمی نژاد فاطمیه جلسه اول هاشمی‌نژاد