۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه ششم
سخنرانی دهه محرم استاد رفیعی آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه ششم رفیعی محرم
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه پنجم
سخنرانی دهه محرم استاد رفیعی آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه پنجم رفیعی محرم
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه چهارم
سخنرانی دهه محرم استاد رفیعی آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه چهارم رفیعی محرم
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه سوم
سخنرانی دهه محرم استاد رفیعی آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه سوم رفیعی محرم
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه دوم
سخنرانی دهه محرم استاد رفیعی آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه دوم رفیعی محرم
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه اول
سخنرانی دهه محرم استاد رفیعی آموزه های اخلاقی تربیتی سید الشهدا جلسه اول رفیعی محرم