۲۷/۰۷/۱۳۹۵
شاخصه های جوان عاشورایی جلسه چهارم
سخنرانی استاد ماندگاری شاخصه های جوان عاشورایی جلسه چهارم ماندگاری
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
شاخصه های جوان عاشورایی جلسه سوم
سخنرانی استاد ماندگاری شاخصه های جوان عاشورایی جلسه سوم ماندگاری
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
شاخصه های جوان عاشورایی جلسه دوم
سخنرانی استاد ماندگاری شاخصه های جوان عاشورایی جلسه دوم ماندگاری
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
شاخصه های جوان عاشورایی جلسه اول
سخنرانی استاد ماندگاری شاخصه های جوان عاشورایی جلسه اول ماندگاری
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
مبانی حیا و عفت جلسه سوم
سخنرانی استاد ماندگاری مبانی حیا و عفت جلسه سوم پناهیان
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
مبانی حیا و عفت جلسه دوم
سخنرانی استاد ماندگاری مبانی حیا و عفت جلسه دوم پناهیان
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
مبانی حیا و عفت جلسه اول
سخنرانی استاد ماندگاری مبانی حیا و عفت جلسه اول پناهیان