۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه چهاردهم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه چهاردهم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه سیزدهم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه سیزدهم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه دوازدهم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه دوازدهم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه یازدهم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه یازدهم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه دهم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه دهم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه هشتم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه هشتم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه نهم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه نهم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه هفتم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه هفتم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه ششم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه ششم فاطمی‌نیا
۲۷/۰۷/۱۳۹۵
علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه پنجم
سخنرانی استاد فاطمی نیا علم و عقل در نهضت سید الشهدا جلسه پنجم فاطمی‌نیا