۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه پانزدهم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه پانزدهم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه چهاردهم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه چهاردهم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه سیزدهم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه سیزدهم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه دوازدهم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه دوازدهم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه یازدهم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه یازدهم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه دهم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه دهم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه نهم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه نهم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه هشتم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه هشتم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه ششم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه ششم استاد رفیعی
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
خانواده موفق جلسه هفتم
سخنرانی استاد رفیعی خانواده موفق جلسه هفتم استاد رفیعی