۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه دهم
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه دهم انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه نهم
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه نهم انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه هشتم
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه هشتم انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه هفتم
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه هفتم انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه ششم
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه ششم انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه چهارم
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه چهارم انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه سوم
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه سوم انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه دوم
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه دوم انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
خواسته های پاکان جلسه اول
سخنرانی استاد انصاریان خواسته های پاکان جلسه اول انصاریان
۲۶/۰۷/۱۳۹۵
گناهان و زمینه های آن جلسه دهم
سخنرانی استاد انصاریان گناهان و زمینه های آن جلسه دهم انصاریان