۱۳/۰۷/۱۳۹۵
چگونه سخنرانى كنیم؟ (۲)
چگونه سخنرانى كنیم؟ (۲) در بخش نخست این مقاله نكته‌هایی را درباره تعریف سخنرانی، اهداف سخنرانی و عوامل مؤثر در سخنرانی ارائه كردیم. در نوشته پیش رو، به تبیین اصول سخنرانی و نكاتی كه پیش از سخنرانی باید مورد عنایت قرا گیرند، خواهیم پرداخت. اصول سخنرانی ۳۷ – یكی از اصول مهم سخنوری شناخت مخاطب است؛ زیرا رشته سخنوری، مانند رشته پزشكی، نوعی نسخه پیچی است و نسخه پیچی پیش از شناخت بیمار، كاری مشكل زا و گاه خطرآفرین است. این شناخت می‌تواند در ابعاد گوناگون، مانند بعد فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، بررسی شود و مورد […]
۱۳/۰۷/۱۳۹۵
چگونه سخنرانى كنیم؟ (۱)
چگونه سخنرانى كنیم؟ (۱) سپیده سخن «بس نكته‌» با تو گویم شاید ندیده باشی تا دسته دسته نرگس زین باغ چیده باشی آنچه پیش رو دارید نكته‌هایی است درباره سخنوری و مجموعه‌ای است نسبتا نو، متنوع و خواندنی كه به زیور قلم آراسته ایم و با عنوانهای زیرین به نگارش درآورده ایم: تعریف سخنرانی؛ اهداف سخنرانی؛ عوامل مؤثر در سخنرانی؛ اصول سخنرانی؛ نكات پیش از سخنرانی؛ نكات آغاز سخنرانی؛ نكات هنگام سخنرانی؛ مواد سخنرانی؛ نكات پایان سخنرانی؛ نكات پس از سخنرانی؛ شرایط سخن؛ شرایط سخنران؛ شرایط سخنرانی؛ آفات سخنرانی؛ آداب سخنرانی؛ پیش از مطالعه نكته‌های مربوط به سخنوری، نكته‌های زیر […]