۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه ششم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه ششم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه چهارم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه چهارم آموزش سخنرانی دینی. پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه پنجم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه پنجم آموزش سخنرانی دینی. پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه سوم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه سوم آموزش سخنرانی دینی. پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه دوم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه دوم آموزش سخنرانی دینی. پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه اول
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه اول آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان
۰۵/۰۷/۱۳۹۵
تست رفیعی صوت
توضیحات توضیحات رفیعی.سخنران