۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه شانزدهم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه شانزدهم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه پانزدهم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه پانزدهم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه چهاردهم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه چهاردهم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه سیزدهم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه سیزدهم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه دوازدهم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه دوازدهم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه یازدهم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه یازدهم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه دهم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه دهم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه نهم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه نهم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه هشتم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه هشتم آموزش سخنرانی پناهیان
۲۵/۰۷/۱۳۹۵
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه هفتم
آموزش روش سخنرانی دینی. استاد پناهیان جلسه هفتم آموزش سخنرانی پناهیان