صبر جلسه هفتم

سخنرانی استاد میرباقری

صبر جلسه هفتم

میرباقری