صبر جلسه هشتم

سخنرانی استاد میرباقری

صبر جلسه هشتم

میرباقری