صبر جلسه ششم

سخنرانی استاد میرباقری

صبر جلسه ششم

میرباقری