شوخ طبیع – خاطره شماره ۱۹۹

خورشید را شرمنده کردی
ایام ماه مبارک رمضان روزهایی که کار مهمی نداشتیم، بعضی از بچه ها به بهانه ی روزه تا ظهر می خوابیدند و اگر کسی صدایشان می کرد، پتو را به سرشان کشیده و می گفتند: «مگر نمی بینی داریم عبادت می کنیم.» بچه ها هم در جواب می گفتند: «بسه دیگه! خورشید را شرمنده کردی. چه قدر عبادت می کنی؟» کنایه از این که آفتاب هم دارد غروب می کند و خورشید هم دیگر نمی تواند به صورت تو نگاه کند.
کتاب فرهنگ جبهه (شوخی طبعی ها)جلد ۱، صفحه:۱۴۲