شوخ طبیع – خاطره شماره ۱۹۸

خوش اشتها
دست خودش که نبود. خیلی خوش اشتها تشریف داشت.
دوستم را می گویم؛ پرسیدم: « تلویزیون می بینی؟» گفت: « اگر باشد، بدم نمی آید. » پرسیدم: « از بین کارتون ها از پینوکیو بیشتر خوشت می آید یا پلنگ صورتی؟ »
گفت: « راستش را بخواهی، من کارتن خرما را ترجیح می دهم!!»
مجله جاودانه ها، صفحه:۳۶، شماره مجله:۹۴، تاریخ:۶/۱۳۸۸