شوخ طبیع – خاطره شماره ۱۹۶

خودت بخوان
در لشگر نجف اشرف روحانی بی رودربایستی ای داشتیم وقتی به او می گفتیم: «حاج آقا ما را برای نماز شب از دعا فراموش نکن و جزو آن چهل مؤمن قرار بده»، صاف و پوست کنده می گفت: «چشمت کور خودت بلند شو بخوان.»
کتاب فرهنگ جبهه (شوخی طبعی ها)جلد ۳، صفحه:۱۱۲