خانواده – خاطره شماره ۹

اوایل پیروزی انقلاب عده ای نسبت به وضعیت منزل آقای بهشتی که پاسیویی داشت به ایشان ایراد میگرفتند ومیگفتند تجملاتی زندگی میکند. وقتی این مطالب را به من گفتند من هم بدون کم وزیاد به عرض آقای بهشتی رساندم که نظر بعضی درباره شما این است. ایشان گفت باید توجه داشته باشنداگر من دیوار پاسیو راسنگ کرده ام به این دلیل بوده است که این دیوار مرتب باید رنگ بشود وهر سال هزینه ای روی دست من میگذارد ولی حالا یک هزینه اولیه کرده ام تا هزینه های دیگری بر من تحمیل نشود. ایشان گفتند ما یک ایثار داریم ویک گذشت. من در بعضی از امور حاضرهستم گذشت بکنم ولی چون بحث خانواده و راحتی آنها مطرح است حاضر نیستم به خاطر موقعیت اجتماعی خودم راحتی آنها را ایثار کنم واز رفاه وآسودگی آنها بگذرم. این برادرها میخواهند من ایثار کنم ولی من بالاخره برای خانواده ام حق وحقوقی قائل هستم وحیثیتی قائل هستم ومراعات خواست آنهاهم خلاف شرع نیست.
کتاب سیره شهید دکتر بهشتی، ص۹۷