اعتقاد به معاد – خاطره شماره ۴

یادم است یکبار به اتفاق آقای شهابیان و عدة دیگری از دوستان به اردویی در کاخک رفته بودیم. آقای شهابیان پیشنهاد کرد بچه ها روی قبرهایی که آنجا قرار داشت بخوابند. عده ای از دوستان مثل اینکه می ترسیدند و این کار را انجام ندادند. آقای شهابیان به خاطر اینکه ترس بچه ها از بین برود به شوخی گفت ترسی ندارد. شما بالاخره باید اینجا بخوابید، چه بخواهید چه نخواهید آرامگاه ابدی شما همین جاست. پس نباید بترسید و بعد از صحبتهایش خودش روی قبر خوابید.
شهید هادی‌ شهابیان‌
منبع: اطلاعات دريافتي از كنگره سرداران و ۳۲۰۰۰ شهيد استانهاي خراسان